Termes i Condicions

Avís: Si us plau, llegeixi atentament el següent document. Els Serveis es proporcionen sota les condicions que figuren a continuació (en endavant, les “Condicions Generals d’Ús” o “Condicions d’Ús”), que hauran de ser llegides en conjunt amb la Política de Privacitat. La navegació pel web, implica l’acceptació prèvia per part de l’Usuari de les Condicions Generals d’Ús. EURYCLEIA S.L.U podrà ocasionalment modificar les Condicions Generals d’Ús, que seran vinculants des de que l’Usuari accedeixi al WEB, un cop publicats els canvis al WEB pels Usuaris. Cada implementació de canvis en les presents Condicions Generals d’Ús es considerarà una nova versió d’aquestes.

  1. DEFINICIONS

  1.1 En les presents Condicions Generals d'Ús,

  1. “WEB” significa l’aplicació (programa informàtic) d’EURYCLEIA S.L.U, que inclou l’espai d’allotjament, els continguts, els gràfics i altre informació variada continguda en aquest espai, accessibles a través d’ordinador, dispositius mòbils o altres mitjans electrònics.
  2. “Condicions d'Ús” significa les presents Condicions Generals d'Ús.
  3. "Perfil d’Usuari” significa el perfil generat per les decisions de l’Usuari que ha autoritzat a EURYCLEIA S.L.U la recopilació de dades amb la finalitat de poder oferir-li cupons personalitzats. Per a més informació sobre les dades tractades, si us plau, consulti la nostra Política de Privacitat.
  4. “Política de Privacitat” significa les disposicions de la política de privacitat, que poden consultar-se clicant aquí.
  5. “EURYCLEIA S.L.U” significa, EURYCLEIA S.L.U, amb domicili social a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2ª, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del M.I Govern d’Andorra amb número 21986, número de registre tributari L-717065-H.
  6. “Serveis” significa els serveis prestats per EURYCLEIA S.L.U tal i com consten recollits a la Clàusula 3.
  7. “Usuari(s)” significa qualsevol persona física o jurídica que utilitzi l’WEB, després de procedir a la seva descàrrega i a completar exitosament el registre al WEB.
  8. "Usuari Subscrit” significa l’Usuari que hagi acceptat rebre les comunicacions de EURYCLEIA S.L.U. Aquestes comunicacions podran realitzar-se mitjançant correu electrònic, Short Message Service (SMS) o tecnologia push.
  9. “Negocis afiliats” significa qualsevol tipus de negoci (ja sigui persona física o jurídica) que hagi contractat els serveis Premium descrits a la pàgina (https://andorra-online.com/professionals).

  1.2 En les presents Condicions Generals d'Ús, a menys que aparegui una intenció contrària:

  1. Lú’s del singular inclourà el plural i viceversa.
  2. Lú’s de qualsevol gènere inclou als altres gèneres.
  3. Els encapçalaments s’utilitzen només com a referència.
  4. Les referències a qualsevol legiació o regla inclouen qualsevol legiació o regla successora, i ho són a la legiació o regles del Principat d’Andorra a menys que s’expressi el contrari.
  5. Qualsevol frase introduïda pels termes “incloent”, “inclogui”, “en particular” o qualsevol expressió similar ha d’interpretar-se com il·lustrativa i no limita el sentit de les paraules que precedeixin aquests termes.

  2. OBJECTE

  2.1 Les Condicions d'Ús tenen per objecte regular (i) les condicions d’accés i ús de l’WEB per part de l’Usuari i (ii) les condicions per la prestació dels Serveis.

  2.2 L’accés o utilització de determinats continguts o serveis podria requerir l’aprovació per part de l’Usuari i altres condicions particulars addicionals, que completarien les presents Condicions d'Ús. Aquestes condicions particulars, pel seu caràcter especial, prevaldrien sobre aquestes Condicions d'Ús.

  3. SERVEIS

  3.1 Usuaris

  3.1.1 EURYCLEIA S.L.U posa a disposició de l’Usuari una WEB que pretén ser una eina per a que aquest:

  1. Pugui obtenir informació d’interès sobre professionals i centres a Andorra;
  2. Pugui rebre, si així ho desitja i manifesta, comunicacions amb informació rellevant en relació amb les reserves realitzades i els serveis oferts per negocis afiliats (propis o de tercers).

  3.1.2 La prestació dels serveis i beneficis recollida en els punts 3.1.b requereixen acceptacions addicionals a les necessàries per la descàrrega i funcionament del WEB.

  3.1.3 A continuació, podrà comprovar quines són tots els avantatges que li ofereix el WEB:

  1. Obtenir informació d’interès sobre professionals i centres a Andorra;
  2. Realitzar reserves en línia a professionals i centres a Andorra;

  3.1.4 Tanmateix, consulta cadascuna de les propostes, per a conèixer possibles termes addicionals.

  3.1.5 Per a accedir als cupons personalitzats serà necessari que atorgui permís a EURYCLEIA S.L.U perquè elabori un Perfil d'Usuari, de tal manera, que se li puguin facilitar recomanacions personalitzades sobre la base dels seus hàbits de consum.

  3.2 Negocis Afiliats

  3.2.1 EURYCLEIA S.L.U posa a disposició dels Negocis afiliats un WEB que pretén ser una eina per a que aquest:

  1. Promoció del seu negoci mitjançant la pàgina de perfil i el posicionament a cercadors;
  2. Oferir la possibilitat d’habilitar reserves en línia;
  3. Visualitzar informació sobre l’evolució del negoci;
  4. Gestió d’equips (en cas de la modalitat de centres i/o organitzacions descrites a https://andorra-online.com/professionals)

  3.2.2 La prestació dels serveis i beneficis recollida en els punts 3.2.1 requereixen acceptacions addicionals a les necessàries per la descàrrega i funcionament del WEB.

  3.2.3 Per a accedir a les reserves serà necessari que els Negocis afiliats atorguin permís a EURYCLEIA S.L.U perquè elabori un Perfil de Negoci afiliat, de tal manera, que es puguin configurar les preferències horàries i d’equips.

  4. IDENTIFICACIÓ

  El titular del WEB és EURYCLEIA S.L.U, , amb domicili social a a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2ª, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del M.I Govern d’Andorra amb número 21986, número de registre tributari L-717065-H i correu electrònic de contacte contacte@andorra-online.com.

  5. SUBSCRIPCIÓ A LES COMUNICACIONS

  L'Usuari que vulgui rebre informació de caràcter general sobre els productes dels afiliats a EURYCLEIA S.L.U, i/o sobre els beneficis del WEB i altres dades d'interès relacionat amb els serveis prestats per EURYCLEIA S.L.U, podrà subscriure's a les comunicacions Andorra Online mitjançant l'acceptació expressa d'aquestes comunicacions en l’apartat establert a aquest efecte.

  6. PROHIBICIONS D’ÚS

  6.1 L’Usuari i/o Negoci Afiliat no pot utilitzar el WEB amb finalitats il·legals, il·lícites o no autoritzades per EURYCLEIA S.L.U, si es dona el cas, l'Usuari i/o Negoci Afiliat serà l'únic responsable d’aquests actes. A efectes exemplificatius i merament enunciatius s'inclouen dins d'aquests actes:

  1. La inclusió de dades no exactes o sobre les quals tingui títol habilitant que permeti el seu ús.
  2. Infringir drets de tercers, com ara els drets de propietat intel·lectual o industrial. Això comprendrà també qualsevol actuació que suposi modificar, adaptar, apropiar-se, reproduir, distribuir, traduir, crear treballs derivats del WEB o el seu contingut o adaptacions d'aquest, a excepció que estigui expressament autoritzat per EURYCLEIA S.L.U.
  3. Intentar obtenir accés no autoritzat del WEB, els sistemes o xarxes informàtiques connectades a l'WEB mitjançant pirateig informàtic, l'extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà.
  4. Vulnerar secrets empresarials o revelar informació confidencial sense la pertinent autorització escrita del seu titular.
  5. Utilitzar l'WEB o qualsevol contingut d'aquesta per a transmetre qualsevol virus, cuc, defecte, troians o un altre element informàtic de naturalesa destructiva.
  6. Utilitzar l’WEB per a infringir la seguretat de qualsevol xarxa informàtica, crackejar contrasenyes o codis xifrats de seguretat; desestabilitzar o interferir amb la seguretat d'aquestes. Eliminar, evadir, inhabilitar, danyar o interferir amb funcions de seguretat de l'WEB, funcions que evitin o restringeixin l'ús o la còpia del contingut del WEB o funcions que imposin limitacions en l'ús d'aquesta.
  7. Utilitzar la informació o les dades obtingudes en l'WEB per a enviar correus brossa, enquestes i una altra missatgeria massiva, tant si és de naturalesa comercial com si no ho és o realitzar qualsevol actuació amb tendència t a la revelació de la informació o dades recollides.

  7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  7.1. EURYCLEIA S.L.U ostenta els drets de propietat intel·lectual i Industrial, en condició de titular o llicenciatari, sobre el contingut, disseny i codi font de l’WEB i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, arxius de programari, que s'inclouen a l’WEB. S'adverteix a l'Usuari que aquests drets estan protegits per la legiació vigent del Principat d’Andorra Llei 26/2014 del 30 d’octubre, de patents i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. En cap cas, l'accés a l'WEB implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legiació andorrana i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

  7.2. Queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers de qualsevol signe identificatiu similar als pertanyents a EURYCLEIA S.L.U que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de EURYCLEIA S.L.U, sol·licitada pels canals habilitats a la Clàusula 12.

  7.3. Tanmateix, el contingut del WEB també té la consideració de programa informàtic, protegit per les lleis del Principat d'Andorra. Queda totalment prohibida la reproducció (excepte aquella que sigui permesa per la normativa d'aplicació), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en l'WEB que no hagi estat expressament autoritzat per EURYCLEIA S.L.U.

  7.4. L’Usuari s'obliga a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de EURYCLEIA S.L.U o dels seus col·laboradors o dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció o mecanismes d'informació que poguessin incloure's en els continguts.

  7.5. EURYCLEIA S.L.U informa que no concedeix llicència o cap autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en l'WEB.

  8. RESPONSABILITAT I GARANTIES

  8.1. L’WEB es posa a disposició “tal com existeix” i “tal com està disponible”. EURYCLEIA S.L.U no ofereix cap garantia o representació, expressa o implícita, respecte a l’WEB: incloent, però sense limitació

  1. l'absència d'errors en aquests continguts;
  2. la presència de virus o altres components nocius en l'WEB o en el servidor que la subministra;
  3. la invulnerabilitat del WEB o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin per a aquesta;
  4. a falta d'utilitat o rendiment dels continguts del WEB;
  5. la perduda d'informació inclosa en l'WEB;
  6. la impossibilitat d'accés a l'WEB;
  7. els danys o perjudicis que causi, a vostè mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que EURYCLEIA S.L.U estableix en l'WEB o a través de la vulneració de sistemes de seguretat del WEB.

  8.2. EURYCLEIA S.L.U no garanteix que l'WEB complirà amb les seves necessitats o que estigui lliure d'interrupcions, presentat en el temps útil, segur o lliure d'errors, sense perjudici que realitzi els seus millors esforços a aquest efecte i d'haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per al correcte funcionament del WEB, així com per a reduir errors de funcionament des d'un punt de vista tècnic.

  8.3. Tot i que EURYCLEIA S.L.U, utilitza la seva major diligència i la seva experiència, no garanteix la precisió o verificació exhaustiva o total de la informació continguda en l'WEB, pel que no respon de la seva precisió, compatibilitat o fiabilitat, especialment d'aquella que sigui implementada per/o obtinguda de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels danys o perjudicis que poguessin ocasionar-se o derivar-se del seu ús. Si, com Usuari, tingués coneixement de l'existència de continguts il·legals, il·lícits, contraris a la llei o a la moral si us plau posi's en contacte amb EURYCLEIA S.L.U mitjançant els canals de comunicació establerts a la Clàusula 12.

  8.4. EURYCLEIA S.L.U no garanteix l'adequació del WEB a les necessitats o expectatives dels Usuaris i/o Negocis Afiliats.

  8.5. EURYCLEIA S.L.U, no serà responsable davant de l'Usuari i/o dels Negocis Afiliats de:

  1. qualsevol pèrdua de benefici, vendes, negoci o ingressos,
  2. interrupció de negoci,
  3. pèrdua d'estalvis anticipats,
  4. pèrdua d'oportunitats de negoci,
  5. fons de comerç o reputació, o
  6. qualsevol mal o pèrdua indirecta o significativa.

  8.6. EURYCLEIA S.L.U no pot garantir el dia o l'hora de resposta a qualsevol correu electrònic, contacte telefònic, missatge escrit o comunicació a través del WEB. EURYCLEIA S.L.U no assumeix cap responsabilitat per qualsevol fallada o retard resultant de qualsevol assumpte més enllà del control raonable per part de EURYCLEIA S.L.U.

  8.7. En tot cas, la responsabilitat de EURYCLEIA S.L.U que pugui derivar-se directa o indirectament de qualsevol incompliment dels seus compromisos o, en general del funcionament de l'WEB, estarà limitada als supòsits en que hi hagi dol.

  8.8. L'Usuari i/o Negoci Afiliat serà responsable de la custòdia i protecció de les claus o contrasenyes generades per a l'WEB, en cas de pèrdua o sostracció o possible suplantació haurà de posar-ho en coneixement de EURYCLEIA S.L.U el més aviat possible. De no fer-ho, EURYCLEIA S.L.U no es responsabilitza de l'ús que es poguessin donar a dites claus o contrasenyes. L’Usuari podrà canviar mitjançant un procés de verificació; en canvi de clau de forma automàtica. EURYCLEIA S.L.U no es fa responsable del ús maliciós que puguin fer tercers de les constrasenyes interceptades dels Usuaris i/o Negocis Afiliats.

  8.9. L'Usuari i/o Negoci Afiliat que inclogui dades d'un tercer, prèviament haurà d’informar al tercers i tenir la seva autorització.

  8.10. L'Usuari i/o Negoci Afiliat és l'únic responsable de la veracitat de les dades que registri mitjançant l'WEB, obligant-se en tot cas a mantenir les citades dades actualitzades.

  9. BAIXA, SUSPENSIÓ, EXCLUSIÓ I TERMINACIÓ

  9.1. L'Usuari tindrà la possibilitat de donar-se de baixa de Andorra Online, voluntàriament i en qualsevol moment, mitjançant remissió de correu electrònic a contacte@andorra-online.com manifestat expressament la seva voluntat i acreditant de manera suficient la seva identitat. Si existissin obligacions pendents de l'Usuari amb EURYCLEIA S.L.U, aquestes hauran de complir-se amb caràcter previ a la baixa.

  9.2. EURYCLEIA S.L.U procedirà a tramitar la baixa dins dels deu (10) dies hàbils següents a la comunicació de baixa de l'Usuari Subscrit sol·licitant la baixa, tret que concorrin causes tècniques o de força major que poguessin impedir-ho.

  9.3. Els criteris recollits a la clàusula 11.1 es mantindran vigents sempre que les Condicions Particulars o altres condicions particulars acceptades per l'Usuari i relatives als Serveis, no indiquin el contrari. Les Condicions Particulars acceptades per l'Usuari prevaldran sobre aquestes Condicions Generals d'Ús.

  9.4. EURYCLEIA S.L.U es reserva el dret de suspendre o interrompre el WEB, o suspendre o excloure Usuaris Subscrits en el cas que incorrin en les conductes recollides a la Clàusula 8.

  9.5. Prova gratuïta - L'Usuari pot decidir provar els serveis premium de la plataforma durant un període que en cap cas superarà els 30 dies naturals des de l'inici de la prova. L'Usuari ha de tenir en compte que qualsevol dada introduida durant aquest període de prova serà eliminada un cop finalitzat el període de prova si no s'activa una subscripció de pagament pels serveis. EURYCLEIA S.L.U no es fa responsable de la pèrdua de dades introduïdes durant el període de prova.

  10. CONTACTE I RECLAMACIONS

  10.1. Qualsevol queixa o reclamació, comunicació, notificació haurà de dirigir-se per escrit a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2ª, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d’Andorra) dirigit a EURYCLEIA S.L.U.

  Per correu electrònic: contacte@andorra-online.com

  10.2. EURYCLEIA S.L.Ues compromet a resoldre les qüestions plantejades en el menor temps possible i aportant la major seguretat en les respostes i, en tot cas, en el termini d ’un (1) mes.

  10.3. Les comunicacions o reclamacions podran ser realitzades en català, anglès, francès o en castellà.

  11. ENLLAÇOS DE TERCERS

  11.1. EURYCLEIA S.L.U no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs de tercers amb enllaços d’accés a l'WEB, tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web o WEBs de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des del WEB.

  11.2. En el cas que l'WEB dirigeixi, mitjançant enllaços, a publicitat o a pàgines web o plataformes de tercers, EURYCLEIA S.L.U no s'obliga a controlar i no controlarà amb caràcter previ, aprovarà, ni farà propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en les pàgines web o plataformes dels tercers, per la qual cosa EURYCLEIA S.L.U, no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquestes pàgines i/o aplicacions, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu: el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre *EURYCLEIA S.L.U i el propietari de la pàgina WEB i/o plataforma en què el mateix s'estableixi.

  12. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

  EURYCLEIA S.L.U es compromet a complir amb la normativa de protecció de dades que li és aplicable. L'Usuari pot consultar informació detallada sobre el tractament de les seves dades a la política de privacitat.

  13. DURADA

  Les presents Condicions d'Ús tindran una durada indefinida així com el registre i subscripció de l'Usuari i/o Negocis Afiliats (sempre que EURYCLEIA S.L.U continuï prestant els Serveis), excepte finalització, de conformitat amb els tramitis recollits en les presents Condicions d'Ús i/o altres condicions particulars acceptades per l'Usuari.

  14. MISCELÀNIA

  14.1. Si qualsevol de les clàusules incloses en les presents Condicions d'Ús resultés declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç per qualsevol tribunal amb jurisdicció competent, la resta de contingut no es veurà afectat, continuant en ple vigor i efectes.

  14.2. Totes les exoneracions, exclusions i en el seu cas, indemnitzacions establertes en els Condicions d'Ús romandran vigents després de la finalització de la relació, per qualsevol motiu.

  14.3. L'absència d'exercici individual o parcial, o la falta o retard en l'exercici de qualsevol dret, facultat o recurs per part de EURYCLEIA S.L.U no constituirà renúncia per la seva part ni exclourà o perjudicarà cap altre exercici de dret, facultat o recurs que sorgeixi sota les presents Condicions d'Ús.

  14.4. EURYCLEIA S.L.U es reserva la llibertat de cedir les Condicions d'Ús a qualsevol associació o empresa tercera sense necessitat de previ consentiment dels Usuaris.

  14.5. L'Usuari en virtut de les Condicions d'Ús no podrà cedir, transferir o traspassar qualsevol dels seus drets, sense el consentiment previ escrit de EURYCLEIA S.L.U.

  14.6. Les Condicions d'Ús juntament amb la Política de Privacitat i/o altres condicions particulars, constitueixen l'acord complet entre l'Usuari i EURYCLEIA S.L.U i substitueix a tots els acords anteriors, incloent, comunicacions, representacions o acords, orals o per escrit, respecte a la qüestió fons (excepte representacions fraudulentes), sense perjudici que amb posterioritat se subscriguin acords o contractes específics.

  15. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

  15.1. Les Condicions d'Ús es regiran pel que s'estableix en les seves clàusules i, en el seu defecte, pel dret comú del Principat d’Andorra, així com per les bones pràctiques i usos comuns.

  15.2. L'Usuari i EURYCLEIA S.L.U se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra per a totes aquelles accions i reclamacions que poguessin derivar-se de la present relació, sempre que no s'establís un fur específic per virtut de llei imperativa.